Cookies och personuppgifter

Cookies

En cookie är en textfil som sparas på din dator för att lagra information. Denna webbplats använder sig av cookies för att hålla ordning på varorna du lägger i din varukorg, samt för besöksstatistik.

Det går bra att ta bort cookien efter att du har besökt vår webbplats. Du kan också välja att stänga av användandet av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Om du gör detta så kan delar av vår webbplats sluta att fungera.

Lindahls Urmakeri sparar ingen personlig information som namn eller e-postadress via cookien.

Personuppgifter

För oss på Lindahls Urmakeri är det viktigt att du och dina personuppgifter behandlas ansvarsfullt med hänsyn till din integritet och att du får reda på vilken information vi samlar in om dig och hur vi använder den. Denna policy beskriver även dina rättigheter och hur du går till väga för att utöva dina rättigheter.

Vilken information samlar vi in?

När du använder våra tjänster eller handlar hos oss kan du direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du genomför ett köp tex. via vår webbsida eller butik, kontaktar oss eller använder någon av våra tjänster där du lämnar personuppgifter.

Information du ger till oss, vilket kan vara:

 • Namn, e-postadress, mobiltelefonnummer, faktura- och/eller leveransadress, personnummer, etc.
 • Betalningsinformation: fakturainformation, bankkontonummer, etc.
 • Egendom: Adress, personliga föremål, förlorade personliga föremål

När du använder våra tjänster kan vi komma att samla in följande information:

 • Inhämtande av adressuppgifter: På begäran av dig kan adressuppgifter hämtas för att underlätta köp (Klarna Bank)
 • Information om varor/tjänster - detaljer angående de varor/tjänster du har köpt
 • Finansiell information – godkända krediter via våra samarbetspartners (Klarna Bank)
 • Enhetsinformation/Information om hur du använt vår hemsida; t.ex. hur du nådde oss och hur du använder våra tjänster
 • Geografisk information; t.ex. din geografiska placering för att kunna leverera varor till dig

Vad gör vi med din information?

I samband med att du köper varor eller tjänster hos Lindahls Urmakeri ingår du, och godkänner genom mottagandet av din vara, ett köpeavtal med Lindahls Urmakeri. I samband med detta kan dina personuppgifter komma att sparas och de används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster.

Med stöd av köpeavtalet kommer dina personuppgifter att behandlas för att:

 • Genomföra ditt köp av varor och tjänster och vid behov verifiera din identitet för tex. kreditköp
 • Ge dig kundsupport och information om produkter och tjänster som du ber oss om
 • Leverera varor och tjänster
 • Eventuella garanti-, service- och reklamationsärenden
 • Marknadsföra produkter och tjänster

Om du ger ditt samtycke kommer dina personuppgifter att behandlas för att:

 • Genom cookies spara dina webinställningar för att skapa en bättre användarupplevelse
 • Bjuda in dig till att deltaga i event och kundundersökningar

Lindahls Urmakeri behandlar även personuppgifter med stöd av intresseavvägning såsom:

 • Hantera kundtjänstärenden och svara på förfrågningar, klagomål och liknande (ge en bra service, kvalitet och utbildning)
 • Spara påbörjad orderläggning/kundkorg (ge en bra service)
 • Dela och ta del av andra kunders utvärderingar av produkter (ge en bra service)
 • För att kunna genomföra och hantera deltagande i tävlingar och/eller event (ge en bra service)
 • För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget (förebygga, utreda och avslöja brott)

Lindahls Urmakeri kan även komma att använda dina uppgifter för att kommunicera med dig via utskick, telefon samt elektroniskt. Om du inte vill mottaga riktad kommunikation från oss kan du maila till info@lindahlsurmakeri.se.

Observera att en ändring inte alltid gäller omedelbart. Vi kommer uppfylla din begäran så snart som det är praktiskt möjligt och strävar efter att senast ändra 30 dagar efter att vi mottagit din begäran.

Vilka kan vi komma att dela din information med

För att kunna tillhandahålla våra tjänster samt leverera dina varor till dig kan vi komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter.

Leverantörer och underleverantörer kopplade till Lindahls Urmakeri: För att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig samt för andra syften beskrivet i den här policyn kan Lindahls Urmakeri komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer, försäkringsbolag, t.ex. för att teckna försäkringar.

Betal och kreditbolag: För att hantera dina betalningar kan dina uppgifter delas med finansiella aktörer. Om du väljer att använda kredittjänster som tillhandahålls via våra partners kommer dina personuppgifter delas med betal- och kreditbolag. Våra partners kan även komma att ta en kreditupplysning på dig vid ansökan om krediter.

Myndigheter: Pga. lagkrav eller med ditt godkännande kan Lindahls Urmakeri komma att dela dina uppgifter med myndigheter såsom Tullen, Skatteverket, Polisen eller andra myndigheter.

Säkerhet

Lindahls Urmakeri strävar efter att skydda dina personuppgifter och upprätthåller lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra olämpliga eller ofrivilliga utlämnanden, användning, åtkomst, förlust, ändring eller skada av dina personuppgifter.

Endast Lindahls Urmakeri eller våra leverantörers anställda som behöver åtkomst till dina personuppgifter för en specifik uppgift kommer att få åtkomst till dina personuppgifter.

Vad vi inte kommer göra med dina uppgifter
Vi kommer inte sälja dina personuppgifter till tredje part.

Var sparar vi dina uppgifter
Vi överför inte eller behandlar personuppgifter i något land utanför EU/EES. Om personuppgifter överförs till eller behandlas i ett land utanför EU/EES kommer Lindahls Urmakeri vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå som är jämförbar med det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina uppgifter
Vi kommer endast behålla dina personuppgifter så länge som behövs för att uppfylla de syften som specificerats i denna policy. När vi sparar din data för andra syften t.ex. för att uppfylla krav på bokföring, sparar vi dina uppgifter endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive ändamål. Vi genomför regelbundna gallringar och anonymiserar eller tar bort personuppgifter om de inte längre behövs.

Dina rättigheter

Rätt att få tillgång till din data.
Du kan begära en kopia av de uppgifter vi har om dig samt verifiera den information vi har om dig. Kopian är kostnadsfri och vi strävar efter att ge dig svar inom 30 dagar.

Rätt till rättelse
Du har rätt att få felaktig eller ofullständig information om dig själv ändrad/rättad.

Rätt att bli raderad ("rätten att bli bortglömd")
Om du inte lägre vill att vi sparar dina uppgifter har du rätt att få dina uppgifter raderade förutsatt att de inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som t.ex. bokföringslagen som gör att vi inte genast kan radera delar av din data. Vi kommer i de fall endast spara den data som vi är skyldiga enlighet lag att hålla. Om behandlingen baseras på samtycke och detta återkallas så kommer dina uppgifter raderas.

Rätt att begränsa
Du har rätt att kräva att behandlingen begränsas om något av följande är tillämpligt:

 • om du bestrider att personuppgifterna är korrekta
 • behandlingen är olaglig
 • vi behöver inte längre uppgifterna men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.

Rätt att invända
Du har rätt att invända mot behandling om den lagliga grunden för din behandling är intresseavvägning eller allmänt intresse.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få de personuppgifter som du tillhandahållit till oss som behandlas automatiskt överfört till dig själv eller en ny personuppgiftsansvarig om den lagliga grunden är samtycke eller att behandlingen varit nödvändig för att fullgöra ett avtal och detta inte påverkar tredje parts rättigheter på ett ogynnsamt sätt.

Rätt att återkalla samtycke
Du har när som helst rätt att återkalla eventuella samtycken som du givit Lindahls Urmakeri.

Rättigheter vid profilering
Du har rätt att inte bli föremål för beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, innefattat profilering, och som kan få rättsliga följder eller motsvarande för dig. Detta gäller dock inte:

 • om det är nödvändigt för ingående eller fullgörande av avtal med dig
 • om det är tillåtet enligt gällande lagstiftning
 • om du har samtyckt till behandling

Kontakta oss

Personuppgiftsansvarig är Lindahls Urmakeri i Vetlanda AB som är ett svenskt bolag registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556825–5706 och har sitt säte i Vetlanda.

Om du har frågor angående hanteringen av dina personuppgifter är du välkommen att maila oss på info@lindahlsurmakeri.se alternativt ringa på 0383-101 30.

Tillsynsmyndighet
Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, är den tillsynsmyndighet som i Sverige övervakar att de som behandlar personuppgifter följer dataskyddsförordningen. Om du anser att Lindahls Urmakeri behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till IMY. Kontaktuppgifter: telefonnummer: 08-657 61 00, e-post: imy@imy.se

Uppdateringar
Lindahls Urmakeri förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera den här policyn.

Information från Europeiska ERV

Din integritet är viktig för Europeiska ERV. Behandlingen av dina personuppgifter sker endast för berättigade, lagliga, försäkringsrelaterade ändamål. Uppgifterna kommer endast att bevaras så länge det är nödvändigt för verksamhetsrelaterade ändamål samt i enlighet med gällande rätt. Europeiska ERV kommer endast att lämna ut dina personuppgifter till tredje part när det finns ett lagligt ändamål, exempelvis när det är nödvändigt för fullgörande av vårt avtal med dig.

De personuppgifter som registreras av ERV kan komma att delas med försäkringsförmedlare eller andra samarbetspartners och användas för marknadsföringsändamål.

Alla kunder som ingått ett avtal med Europeiska ERV kan begära att få ett kostnadsfritt registerutdrag över den information vi har sparade om dig som kund. Du kan alltid kontakta oss för att ändra dina uppgifter om du t.ex. inte längre önskar att motta nyhetsinformation.

Du har rätt att genom skriftlig begäran få de personuppgifter som är lagrade hos Europeiska ERV raderade. Vi kan dock inte radera sådana personuppgifter som vi är ålagda att behålla enligt lag. Skulle vi ha sådan information som vi är ålagda att behålla enligt lag, kommer vi upplysa dig om varför vi inte kan radera denna information. Läs mer på vår hemsida erv.se.

Din begäran kan du skicka till: Europeiska ERV, Dataskyddsombudet, Torshamnsgatan 35, 164 40 Kista. Rättelse av personnummer kan skickas till samma adress som ovan.

Vid en skada får Europeiska ERV vid behov lämna ut uppgifter som har lämnats av dig som försäkrad till Europeiska ERVs servicekontor och samarbetspartner.